AVÍS LEGAL

El present és un avís d’obligada visualització que regula les condicions d’ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d’aquesta pàgina web. És important llegir-lo atentament, ja que el fet d’accedir-hi implica que l’usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.

Informació general LSSI

MONTSE ROSET ESTIVILL, en la seva condició de titular i responsable d’aquest espai web (xocomon d’ara en endavant), en compliment amb l’establert amb l’article 10 de la llei 34/2002, de 11 de juliol de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, poso a disposició la següent informació de caràcter general: MONTSE ROSET ESTIVILL amb NIF 77742267-J té domiciliada al C / Bisbe Comellas 63 1r 08693 Casserres, Barcelona, ​​la marca comercial Xocomon.

Per a qualsevol consulta o reclamació relativa a aquest espai web o a la informació o als productes i serveis que s’ofereixen, els usuaris es poden dirigir a mroset@xocomon.com o

C / Francesc Planas i Casals Núm. 2 08911, Badalona, ​​Barcelona. Tel 934647755 o +34 635.676.589.

Condicions d’ús de la pàgina web

L’accés a la pàgina web per part de l’usuari és gratuït. No obstant això, està condicionat a la lectura prèvia i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les CONDICIONS GENERALS D’ÚS, vigents en el moment. Si l’usuari no està d’acord amb aquestes condicions d’ús s’haurà d’abstenir d’utilitzar aquest portal, així com d’operar en ell.

Per això, si l’usuari no està d’acord amb les consideracions detallades en aquest avís legal preguem no faci ús del present lloc web, ja que qualsevol ús que faci del mateix o dels serveis i continguts, suposarà l’acceptació dels termes legals que es descriuen.

Xocomon és una pàgina web amb una e-commerce en una plataforma WORDPRESS, en el marc de la seva activitat, posa diferents productes a la venda. Així doncs, queda expressament prohibit als usuaris utilitzar-los amb fins diferents per als quals van ser creats.

L’usuari accepta accedir a la nostra pàgina web d’acord amb la bona fe, les normes d’ordre públic i, si escau, les condicions específiques d’ús que siguin aplicables. L’accés al nostre lloc web es fa sota la responsabilitat pròpia i exclusiva de l’usuari que respondrà, en tot cas, dels danys i perjudicis que pogués causar.

L’usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents als estipulats en aquestes condicions d’ús i, si escau, en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats serveis.

Aquesta pàgina web conté enllaços o hiper enllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers, aliens a la nostra organització. Així doncs, xocomon no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin en les pàgines web esmentades, ni la seva veracitat o actualització. En conseqüència xocomon queda eximit de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que puguin derivar-se de la utilització de pàgines web alienes a la nostra.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Xocomon és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d’aquesta pàgina web (incloent, a títol merament enunciatiu, tots els elements que configuren l’aparença visual, la imatge gràfica, marques, logotips, noms comercials, noms de domini, textos, crítiques i comentaris, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programes, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, el disseny de la interfície tecnològica i els codis font de les pàgines web) independentment del suport en què es trobin.

Es prohibeix expressament la realització de framings o de qualsevol altre mecanisme que alterin el disseny, configuració original o continguts d’aquest lloc web.

L’accés al lloc web no implica la concessió de cap tipus de llicència sobre el mateix o els seus continguts. I queda prohibida la realització de cap negoci jurídic sobre els mateixos.

Xocomon no assumirà cap responsabilitat que pugui derivar de qualsevol alteració o manipulació d’aquesta pàgina web per part de tercers.

Limitació de la responsabilitat

Xocomon ha adoptat les mesures de seguretat que permet l’estat actual de la tecnologia. No obstant això, no pot garantir l’absència absoluta de virus o elements lesius i, en conseqüència, queda exonerada de qualsevol responsabilitat en aquest aspecte. Xocomon no assumeix cap responsabilitat derivada, o que pugui derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d’aquesta pàgina web. Xocomon realitzarà tots els esforços possibles per mantenir el present lloc web actualitzat, però malgrat haver pres totes les precaucions necessàries per a proporcionar informacions actuals i exactes, no podem garantir l’actualització de tota la informació facilitada ni la manca d’errors o omissions. Les opinions aparegudes en les publicacions, revistes i articles accessibles des del lloc web pertanyen als seus respectius autors. Per això xocomon no assumeix cap responsabilitat per la informació i els continguts de tota mena accessibles des del lloc web que hagin estat facilitats per tercers i, especialment, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus vinculats a aquests.

Tampoc respondrà per l’incompliment de qualsevol llei, costum o codi de conducta que els siguin aplicables.

Xocomon es reserva el dret de suspendre temporalment l’accés a la seva pàgina web per causes relacionades amb la millora, el manteniment o la revisió dels continguts o de la programació, i també per qualsevol altre motiu.

Jurisdicció i fur aplicables

Aquestes condicions es regeixen exclusivament per la legislació espanyola. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i el contingut totes les parts es sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.

Modificació d’aquesta política de confidencialitat

Aquestes condicions generals d’ús han estat establertes amb data d’1 de febrer de 2017. En qualsevol moment podem modificar-les. Per això es recomana comprovar la data d’emissió cada vegada que l’usuari es connecta a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s’ha produït cap modificació que l’afecti.

Política de privacitat i confidencialitat.

En compliment de les prescripcions de la Llei Orgànica 5/1992, de 29 d’octubre, modificada per Llei Orgànica 15 / 1.999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPDP), les dades objecte de tractament que l’usuari faciliti a Xocomon tant a través de l’apartat “Contacte” no podran utilitzar per a finalitats incompatibles amb aquelles per a les quals les dades hagin estat recollides.

Xocomon es compromet a tractar aquestes dades de manera confidencial i de conformitat amb el contingut del text legal abans esmentat. Qualsevol altre ús de les dades, diferent als esmentats, requerirà previ i exprés consentiment.

Els usuaris no es registren pel que xocomon no guarda dades, només les dades de les comandes que han fet els clients i les consultes via mail.

Les dades del domicili social són:

XOCOMON

MONTSE ROSET ESTIVILL

77742267J

C / BISBE COMELLAS 63 1r 08693 CASSERRES

Així mateix mateix li informem que, mitjançant l’emplenament dels formularis de contacte a la nostra web, les seves dades personals s’incorporaran als nostres fitxers automatitzats amb l’única finalitat de poder prestar el servei requerit. En tot moment, té dret a l’eliminació d’aquestes dades, haurà de sol·licitar mitjançant el correu mroset@xocomon.com.

El responsable dels fitxers ha inscrit degudament en l’AEPD (Agència Espanyola de protecció de dada), el passat 2017.02.06 els fitxers. El responsable és MONTSE ROSET ESTIVILL amb el NIF 77742267J, i direcció: C / BISBE COMELLAS 63 1r 08693 CASSERRES

És el nostre compromís el de seguir les pautes marcades per la legislació sobre protecció de dades personals, especialment pel que fa als drets d’informació, accés, rectificació i cancel·lació de dades.

XOCOMON com a nom comercial de MONTSE ROSET ESTIVILL NIF 77742267J està inscrita al registre sanitari d’indústries de distribució d’aliments. RSIPAC 40.14008 / CAT.

Recollida de dades i consentiment per a tractar

s’informa que les dades personals que se sol·liciten en els nostres formularis o que ens puguin ser facilitades de forma conscient i expressa per qualsevol mitjà, s’inclouran en un fitxer de dades personals el responsable i titular del qual és xocomon.

xocomon com a responsable del fitxer i els que intervinguin en qualsevol fase del tractament de les dades de caràcter personal estan obligats al secret professional respecte de les dades i al deure de guardar-los. Obligacions que subsisteixen fins i tot després de finalitzar les seves relacions amb el titular del fitxer o, si escau, amb el responsable del mateix.

Xocomon no es responsabilitza del tractament de les dades personals de les pàgines web a les que l’usuari pugui accedir per mitjà dels diferents enllaços que conté la nostra pàgina web.

Cessió de dades

Informem que les dades són tractades confidencialment i utilitzats exclusivament en l’àmbit intern de l’empresa i per a les finalitats indicades, de manera que no els cedim ni comuniquem a cap tercer, llevat que l’usuari ens hi autoritzi expressament i en els casos previstos legalment.

[ultimate_gdpr_terms_accept]